Wynajmąjący a najemca

Często pojęcie wynajmującego i najemcy jest mylnie interpretowane. Najemcy mówią, że wynajmują mieszkanie, a właściciele nieruchomości najmują lokal. Wyjaśniamy wątpliwości, kto jest kto według ustawy o ochronie praw lokatorów.

Doskonale tą różnicę między wynajmującym a najemcą wyjaśnia ustawa o ochronie praw lokatorów.

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) lokatorze — należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

2) właścicielu — należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu.

Art. 2. 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów

Wynajmujący to osoba z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. Czyli wynajmujący, wynajmuje mieszkanie, natomiast lokator (najemca) najmuje lokal.

Co istotne, ustawa o ochronie praw lokatorów również definiuje sposób spisania umowy wynajmu lokalu. Wynajem nieruchomości musi być spisany umową pisemną. Niedopuszczalna jest umowa zawarta ustnie. Należy pamiętać, osoba posiadająca lokal bez tytułu prawnego nie jest lokatorem nieruchomości według ustawy o ochronie praw lokatorów, czyli nie dotyczą jej wszystkie prawa i obowiązki zawarte w ustawie.

Zadzwoń do nas 22 122 02 96 (centrala) i dowiedz się więcej!

Czekamy na Twój telefon. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.
Połączenie płatne według stawek Twojego operatora za telefony stacjonarne.

DANE KONTAKTOWE AGENCJI