Certyfikat SSL

W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie bezpieczeństwa nasz Serwis PROTECTRENT ZARZĄDZANIE WYNAJMEM zapewnia komunikację między urządzeniem Użytkownika a Serwisem za pomocą protokołu SSL. Protokół SSL zapewnia bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu technologii Infrastruktury Klucza Publicznego. W trakcie rozpoczynania połączenia tworzony jest klucz symetryczny, który następnie będzie wykorzystany do zabezpieczenia wymiany danych pomiędzy stronami w ramach utworzonej sesji. Wszystkie dane, które przekazujesz i odbierasz za pomocą Serwisu a w szczególności panel właściciela i dane kontaktowe w formularzach są bezpieczne.

Cookies (ciasteczka)

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest operator PROTECTRENT Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łużyckiej 28a (adres korespondencyjny 51-112 Wrocław, ul. Jugosłowiańska 102) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000657641.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Niezbędne - pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
  • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  • Wydajnościowe - pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
  • Funkcjonalne - pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • Reklamowe - pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisów partnerskich.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższy regulamin objęty jest prawem autorskim IAB Polska.
Więcej informacji o politycje cookies, można dowiedzieć się pod adresem internetowym IAB Polska.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka PROTECTRENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łużyckiej 28a (adres korespondencyjny 51-112 Wrocław, ul. Jugosłowiańska 102) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000657641.

II Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy w tym umowy pośrednictwa
 • celach analitycznych: lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych stron internetowych, budowaniu wiedzy o naszych klientach będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III Prawo sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, o której mowa w części II będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym wygasła ta umowa, w tym 5 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli osobom i firmom, z którymi współpracujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi transportowe. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podwykonawcy, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

VI Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
VII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Regulamin panelu właściciela

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia, pisane wielką literą należy rozumień następująco:

 • Usługodawca – PROTECTRENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łużyckiej 28a, Wrocław NIP 8952113879.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona do korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Platformy.
 • Login – adres e-mail Klienta.
 • Hasło – ciąg znaków ustalonych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do usługi przez uprawnionego Klienta.
 • RODO – Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
§ 2 Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa zasady korzystania z Platformy dla Klientów spółek grupy PROTECTRENT udostępnionego pod adresem https://online.zarzadzaniewynajmem.pl
 • Zamawiając usługę Klient jednocześnie potwierdza mailowo lub w momencie zawarcia umowy o Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami, że zapoznał się z Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w działaniu Platformy z powodu awarii, w tym wynikające z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy w przypadku planowej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Platformy. O terminie i czasie trwania przerwy Klient zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na Platformie. Z tytułów wskazanych w niniejszym postanowieniu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w ramach Platformy treści reklamowych w formatach prawnie dopuszczalnych i stosowanych w Internecie.
§ 3 Prawa własności intelektualnej
 • Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji oraz innych elementów zawartych na Platformie nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw własności intelektualnej do materiałów w nim zawartych.
 • Klient nie jest uprawniony do kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innych sposób Platformy lub jej części, a także poszczególnych materiałów udostępnianych w ramach Platformy.
 • Klient może korzystać z Platformy wyłącznie do użytku osobistego (w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Platformy lub godzić w interesy Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym regulaminie korzystanie z Platformy bez uprzedniej zgody Usługodawcy udzielanej na piśmie pod rygorem nieważności jest zabronione, a naruszanie praw Usługodawcy będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Nazwy handlowe lub inne znaki (w tym graficzne) opublikowane w ramach Platformy podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj: Dz. U. Z 2003 r. Nr. 199, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie jest zabronione, chyba że odbywać się będzie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy po rygorem nieważności.
§ 4 Zasady odpowiedzialności Usługodawcy
 • Platforma i udostępniane Klientowi za jej pośrednictwem dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawarte na Platformie informacje i dane oraz sposób ich przekazywania nie zastępują, nie modyfikują ani nie wyłączają treści stosunku prawnego wiążącego Klienta z Grupą PROTECTRENT na podstawie zawartych przez strony umów, w tym w szczególności umowy o Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami.
 • W razie jakichkolwiek sprzeczności między informacjami / danymi udostępnionymi w ramach Platformy i sytuacją prawną wynikającą z treści stosunku prawnego łączącego Klienta z Usługodawcą Strony związane są treścią przedmiotowego stosunku prawnego.
 • Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Platformy.
 • Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w ramach Platformy były aktualne, kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Powyższe nie wpływa na odpowiedzialność Usługodawcy która podlega ograniczeniu w wymienionym §3 ust. 3.
§ 5 Oferowane usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia
 • Usługa Platformy polega na umożliwieniu Klientowi dostępu do informacji o nieruchomościach klienta w ramach zawartych z Usługodawcą umów o Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami.
 • Klient otrzymuje dostęp w szczególności do zawartych umów najmu oraz jej warunków i skanów PDF.
 • Funkcjonalności Platformy mogą ulegać zmianie. O dokonanej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta zamieszczając stosowną informację na stronie Platformy.
 • Warunkiem uzyskania dostępu i korzystania przez Klienta z usług Platformy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Odwołanie lub brak zgody na niniejszy regulamin skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Platformy.
§ 6 Dostęp do Platformy
 • Usługi Platformy polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych łączących Klienta z Usługodawcą.
 • Dostęp do Platformy jest możliwy poprzez bezpieczne połączenie internetowe na podstawie Loginu oraz Hasła. Klient uzyskuje dostęp do zasobów Platformy po wpisaniu Loginu i Hasła w okna logowania umieszczone na witrynie https://zarzadzanie-nieruchomosciami24.pl
 • Pierwsze logowanie następuje po skorzystaniu z linku otrzymanego na wskazany adres e-mail. Po kliknięciu linku nastąpi przekierowanie na witrynę umożliwiającą ustalenie hasła dostępowego.
 • Klient powinien zachować poufność i nie udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim. W przypadku ujawnienia, utraty Hasła lub zablokowania dostępu Klient może zmienić samodzielnie Hasła na Platformie.
 • Przy logowaniu się do zasobów Platformy, Klientowi udostępniana jest jednocześnie opcja „przypomnij hasło” umożliwiająca uzyskanie aktualnego hasła w razie jego utraty przez Klienta. Szczegółowy sposób postępowania zawarty jest na stronach internetowych Platformy.
 • Wszystkie dyspozycje zlecone przy użyciu prawidłowego Loginu i Hasła uważa się za zlecone przez Klienta.
 • Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie lub utrudnienia w dostarczeniu wiadomości e-mail Klientowi wynikające z konfiguracji konta pocztowego lub z przyczyn leżących po stronie operatora poczty elektronicznej.
 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Platformy, Klient powinien dysponować: urządzeniem mających dostęp do sieci Internet, prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową oraz czynny i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 • Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java Script oraz akceptacji polityki cookies.
 • Platforma wykorzystuje pliki cookies. Stosowane są w celach zapewnienia maksymalnej wygody Klienta przy korzystaniu z Platformy (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statycznych). Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
§ 7 Reklamacje
 • Usługodawca udostępnia na stronie Platformy adres poczty elektronicznej służącej do przesyłania zapytań i reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Usługodawcę, a w sprawach technik informatycznych, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych.
 • Odpowiedź Usługodawcy na reklamację zawierać będzie wskazanie, czy Usługodawca uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informację o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z usadawianiem swojego stanowiska.
§ 8 Postanowienia końcowe
 • Usługodawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Klient będzie miał prawo do odstąpienia od korzystania z Platformy w terminie wskazanym w przekazanej mu informacji dotyczącej zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania.
 • Niniejszy regulamin opublikowany zostaje na stronie https://zarzadzanie-nieruchomosciami24.pl/regulamin
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

Zadzwoń do nas 22 122 02 96 (centrala) i dowiedz się więcej!

Czekamy na Twój telefon. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.
Połączenie płatne według stawek Twojego operatora za telefony stacjonarne.

DANE KONTAKTOWE AGENCJI